លោក​វិ​ល្លាម ស្នើ​អាជ្ញាធរ ស្រុក​សំរោង​ពិនិត្យមើល​ផង ឈ្មួញ​កំពុង​លុប​បឹង​ត្នោត​ទេ​ហើយ ប៉ះពាល់​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ណាស់​ – CEN