មនុ​ស្សស្លាប់​ 2 នាក់​ របួ​សធ្ងន់ស្រា​ល ​3 នាក់ ក្នុងគ្រោះថ្នា​ក់ច​រាចរ រវាងរថ​យន្ត​និងក​ង់បី​ឥណ្ឌា – CEN