ពុលស្រា​ នៅកូស្តា​រីកា​រ ស្លា​ប់មនុ​ស្ស ១៩នាក់ – CEN