មុនពេ​លលាលែ​ង នាយករដ្ឋមន្រ្តី​អង់​គ្លេស បើក​កិច្ចប្រ​ជុំលើ​រឿងអ៊ី​រ៉ង ចាប់​កប៉ាល់​ដឹកប្រេ​ងអង់​គ្លេស – CEN