តួនា​ទីរប​ស់សារ​ព័ត៌មាន ក្នុង​ការឆ្លើយ​តបទៅ​នឹង​ការជួញ​ដូរស​ត្វព្រៃ – CEN