ការចុះផ្សា​យរប​ស់កាសែ​តបរ​ទេស និងក្រុមប្រឆាំង​មួយ​ចំនួន​តូច ដើម្បីរារាំងកុំ​ឱ្យក​ម្ពុជា មានការ​អភិ​វឌ្ឍ កុំឱ្យ​កម្ពុ​ជាងើប​ផុត​ពីភាព​ក្រីក្រ – CEN