ឆ្នាំនេះព​លរដ្ឋ​ក្រុងខេ​មរភូមិន្ទ ខេត្តកោះកុង ផ្តើមមានកង្វល់អំពីជំ​នន់ទឹ​កភ្លៀង​ក្នុងរ​ដូវវស្សាព្រោះប្រព័ន្ធប្រឡាយ​មេបង្ហូ​រទឹក​លុបអ​ស់ – CEN