កំដរ​អារម្មណ៍ ៖ រូបភាព ៩៩៩ ដែល “​ឈ្លី​ភ្នែក មើល​ឲ្យ​ច្បាស់​” មេត្តា កុំ​យល់ច្រឡំ ហើយ​…​ជេ​រណា៎ បងៗ​! – CEN