ចាប់ឡានដប់គ្រឿង​ទៀត ដែលម្ចាស់ច​តលើចិ​ញ្ចើមថ្ន​ល់គ្មាន​សណ្តាប់​ធ្នាប់ – CEN