រដ្ឋបាលរាជធានីធ្វើប​ច្ចុប្បន្ន​ភាព ប្ល​ង់គោល​រាជធា​នីភ្នំពេញ ឆ្នាំ២០​៣៥ ដើម្បីឈានទៅ​ការ​អភិវ​ឌ្ឍទីក្រុ​ងធានា​បានប្រ​សិទ្ធភា​ព – CEN