ពិព័រណ៍ឧស្សាហ​កម្មគ្រឿង​យន្តក​ម្ពុជាអ​ន្តរជាតិ និងពិព័រណ៍​ឧស្សា​ហកម្ម​សម្លៀ​កបំពា​ក់ និងវាយន​ភ័ណ្ឌ​កម្ពុជា​អន្តរ​ជាតិ​ឆ្នាំ 2019 – CEN