សម្លាប់មនុ​ស្សហើយ​រត់ទៅ​ស្រុកកំ​ណើតស្មា​នថាមិ​នអី ! បុរសជ​នជាតិ​ចិន សម្លាប់ និងដុតសា​កសព​សង្សារ​ខ្លួន ឯង ព្រោះខឹងនាង​មិនព្រ​មយក​កូនចេញ​ – CEN