រៀបចំ​ប្រព័ន្ធ​ការងារ​ឱ្យ​លំបាក សម្រាប់​ការ​គេចវេះ​ពន្ធ​ – CEN