រាជ​ធានីភ្នំ​ពេញ គ្រោងធ្វើ​ជាម្ចាស់​ផ្ទះ នៃការ​រៀប​ចំមហា​សន្និបា​តស​មាគម​អន្តរ​ជាតិអ​ភិបា​លក្រុង​ ប្រើប្រា​ស់ភា​សាបារំាង នៅដើម​ខែធ្នូ​ឆ្នាំ២០​១៩ – CEN