អាមេរិក​គំរាម​កាត់​ជំនួយ​ភ្លាម ប៉ា​គី​ស្ថាន​បកស​ង​ថា នឹង​ឲ្យ​ពិភពលោ​កដឹង​អំពី​ការ​ពិត​ – CEN