អតីត​នាយក​រដ្ឋម​ន្រ្តីចិន ដែលមានតួនាទីក្នុងការ​សម្លាប់​រង្គាល​លើបាតុ​ករចិ​នឆ្នាំ ១៩៨៩ ទទួលមរ​ណៈនៅវ័យ​ ៩១ឆ្នាំ – CEN