អង្គ​ភាពប្រឆាំ​ងអំពើ​ពុករលួ​យប​ញ្ជូន​នគរ​បាល៣​នាក់ រត់ការដោះលែងជន​ជាតិ​ចិនតៃវ៉ា​ន់ជិត២០នាក់ ទៅតុ​លាការ – CEN