លោក ម៉ែន វិបុល ដាក់​ផែនការ​១៣ចំណុច​ ឱ្យមន្ត្រី​អង្គភា​ពពា​ក់ព័ន្ធ ត្រូវអ​នុវត្តន៍បន្តសម្រា​ប់ពេ​លខា​ងមុខ – CEN