បុរសស្រុកភ្នំម្នាក់ត្រូវគេរើសអើង និងបដិសេធ​ឲ្យ​ឡើង​ជិះ​ឡាន​ក្រុង ព្រោះតែ… – CEN