ពូ​ហ្នឹង ! អាល័យតែ​សែ​ល​ហ្វី (selfie) បុក​ចាបឡូ​វហើយ​…! – CEN