ទុក​ផ្លូវមួ​យខ្សែដើ​ម្បីឱ្យត្រី​ត្រឡប់​ទៅផ្ទះវិ​ញ – CEN