ស្រីលង្កា​រទាម​ទារឲ្យ​អង់​គ្លេស យកសំរាមស្អុ​យរ​លួយត្រ​ឡប់ទៅ​វិញ – CEN