ណាំ ប៊ុណ្ណា​រ័ត្ន គ្រោង​ចូល​សិល្បៈ​នឹង​សំឡឹង​មើល​ផលិតកម្ម​ជ្រកកោន​ – CEN