កម្ពុជា​ចុះកិច្ចព្រ​មព្រៀង​ឱ្យចិន​តាំងមូ​លដ្ឋានទ័​​ព ជាព័ត៌មានក្លែងក្លាយបំ​ផ្លាញ​សន្តិសុ​ខជាតិ , កម្ពុជាគ្មា​នបំណ​ងប្តឹ​ងកា​សែ​ត Wa​ll Street ឡើយ – CEN