នៅក្នុងអាណត្តិ​នេះ អាជ្ញា​ធរភ្នំពេ​ញបាន​បំបាត់​ហើយ ពាក្យថាការរកចៅសង្កា​ត់ពិ​​បាកជា​ងរក​រដ្ឋមន្ត្រី​ – CEN