ប្រាប់​មន្ត្រី​អង្គការ ILO អំពី​កិច្ចប្រឹងប្រែង​របស់​រាជ​រដ្ឋាភិបាល ក្នុងការ​លើកស្ទួយ​ឧស្សាហកម្ម​វាយ​ន​ភណ្ឌ និង​ស្បែកជើង​ – CEN