ក្រុមហ៊ុន​មួយ​នៅ​ស្វី​ស​បង្ហាញ​ឆន្ទៈ​ចង់​ជួយ​អភិវឌ្ឍន៍​វិស័យ TVET ដល់​កម្ពុជា​ – CEN