រ​ដ្ឋមន្រ្តី​ការ​បរទេ​សអាមេ​រិចថា នឹងទៅអ៊ីរ៉ងដើម្បី​ចរ​ចា បើចាំ​បាច់ – CEN