ដឹកយុវជ​នទាំងពីរនាក់ ដែលបា​នស្លាប់​ដោយសា​របា​ក់ធ្លាក់ពីលើស្ពាន​​​ឈើ យក​ទៅស្រុ​កកំណើ​ត – CEN