៥ខែ​ដើមឆ្នាំ​២០១៩ កម្ពុជាទទួលបាន​ទេស​ចរអ​ន្តរជាតិជិត ៣លាននាក់ កើន១​១,៤% – CEN