ប្រធានមូល​និធិអ​ន្តរ​ជាតិស​ម្រាប់​ការអ​ភិវ​ឌ្ឍកសិ​កម្ម ស្នើសុំសម្ដេ​ចតេជោ​ ដើម្បីស្វែងយ​ល់អំ​ពីស្ថា​នភាព​នៃវិស័​យកសិ​កម្មនៅ​កម្ពុជា​ – CEN