ស្នើ​ឲ្យ​គ្រប់​សមាសភាគ​ពាក់ព័ន្ធ បន្ត​ចូលរួម​កាន់តែ​សកម្ម​ថែមទៀត ក្នុងការ​គាំទ្រ​ដល់​យុទ្ធនាការ​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​គ្រឿង​ញឿ​ន​ – CEN