ឃាត់​ខ្លួនជ​នជាតិ​វៀតណា​ម៤​នាក់ លក់ឆ្នោតវៀត​ណា​ម នៅក្រុ​ងបា​វិត – CEN