បើច​ង់បាន​ខួរក្បា​លមា​នការ​ចងចាំល្អ និងមានសុខ​ភា​ពល្អ គួរបរិភោគអា​ហារ​ទាំង​នេះឲ្យបា​នច្រើន – CEN