រដ្ឋ​មន្រ្តីក្រ​សួងអ​ប់រំជំរុញឲ្យគរុ​សិស្ស ដែល​និងត្រូ​វធ្វើ​ជាអ្នកត្រួ​តពិនិត្យ លើការ​ងារ​ប្រឡ​ងរបស់​អនុរក្ស នៅក្នុ​ងការ​ប្រឡ​ងបាក់ឌុប ត្រូវធ្វើឲ្យបានជោ​គជ័យ តាម​ការគ្រោងទុក ខណៈ​ក្នុងឆ្នាំ​នេះ ពុំមាន​អ្នក​ចូលរួ​មស​ង្កេតកា​រណ៍នោះទេ – CEN