ព្រះមហាក្សត្រ​បញ្ចប់​តំណែង​លោក​សេរី​កុសល ពី​អាជ្ញាធរ​កម្ពុជា​គ្រប់គ្រង​សកម្មភាព​កម្ចាត់មីន ដោយ​ដាក់​លោក លី ធុជ ជំនួស​កន្លែង​លោក សេរី កុសល​ – CEN