កម្ពុជា​បាន​បង្កើន​ទុនបម្រុង​អន្តរជាតិ​ដុល​កើន​ដល់​ប្រមាណ ១១,១ ប៊ី​លាន​ដុល្លារ ​សម្រាប់​គ្រា​បន្ទាប់​បាន​ប្រមាណ 5​ខែ​ – CEN