យុវជន​ជា​អ្នកធ្វើការ​សង្គម ចលនា​យុវជន អន្តរាគមន៍ សង្គ្រោះ មនុស្សធម៌ និង​ទៅ​អនាគត​ជា​អ្នក​បន្តវេន​គ្រប់​ការងារ​ – CEN