សម្តេចតេជោ ​ប្រកាស​អនុវ​ត្តន៍អ​ភិក្រ​មទី៥ គឺវះកាត់ ឲ្យACUចា​ប់មន្ត្រី​ពុករ​លួយ ដោយត្រ​ង់ៗ មិនចាំបាច់តាមខ្សែប​ណ្តោយ – CEN