មិនសរសើរមិនបាន! និស្សិតស្រីរូប​ស្អាត​​នេះ​សុខចិត្ត​លះ​បង់​គ្រប់​យ៉ាង ដើម្បី​ក្មេង​ៗក្រីក្រ​សុំ​ទាន​តាមផ្លូវ​បាន​ក្រេប​ចំណេះដឹង – CEN