លោកឧកញ៉ា ម៉ុង ឬទ្ធី និងលោកស្រី ហ៊ុន ស៊ីណាត បានស្វែងរក​លោកឧកញ៉ា ស៊ឹម​ វណ្ណា​ ដើម្បី​ជួយឧបត្ថម្ភ – CEN