ឃុំខ្លួន​ជន មេ​បោក​លុយ​ពលរដ្ឋ​ប្រមាណ ៣០​លាន​ដុល្លារ ក្រោមរូបភាព Forex Trading ដាក់ពន្ធនាគារ​ – CEN