ត្រាំ គំរាម​ផ្តាច់ជំនួយ​ដល់​ប៉ាឡេ​ស្ទីន ជុំវិញ​បញ្ហា​ជេ​រ៉ូ​សាឡឹម​ – CEN