លោក លី គឺ​ឈាំ​ង នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ចិន និង​អ្នកវិនិយោគ នឹង​មក​បំពេញ​ទស្សនកិច្ច​នៅ​កម្ពុជា – CEN