ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន ចូលរួមក្នុង​កិច្ច​ប្រជុំគណៈ​កម្ម​ការតំ​បន់អាស៊ីអគ្នេ​យ៍គ្មា​នអា​វុធនុ​យក្លែអែ​រ – CEN