ប្រកាស​ទទួលស្គាល់​ជាផ្លូវកា​រស្រុក​រំដួល ជាស្រុក​បាន​បញ្ឈប់ប​ន្ទោបង់​ពាសវា​លពាស​កាល (ODF District) – CEN