ជនជាតិដើម​ភាគតិច​មាន​ប្រវត្តិ​ទាក់ទង​យ៉ាង​ជិតស្និទ្ធ​នឹង​រាជការ​ខ្មែរ​សម័យបុរាណ​ – CEN