ការពង្រឹង​ការងាររដ្ឋបាល​កំពង់​ផែ និង​ការដឹកជញ្ជូន​ផ្លូវទឹក និង​ការពង្រឹង​យន្តការ​ជួសជុល​ថែទាំ​ផ្លូវថ្នល់​ឲ្យ​បាន​រឹងមាំ​ – CEN