ប្រើ​គ្រឿងចក្រ​ធ្វើការ​ឈូសឆាយ​ហាង​របស់​ជនជាតិ​ចិន ដែល​សង់​រំលោភ​ចិញ្ចើមផ្លូវ ដើម្បី បើក​យក​ចិញ្ចើមផ្លូវ​វិញ​ – CEN