រឿង​ហួសចិ​ត្តនៅស្រុ​កខ្មែរ​យើង ​ពេលដី​ឡើងថ្លៃកប់ពពក – CEN